בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  1:02
  בבא מציעא

  מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

  מחלוקת רש"י ותוס' בסוגיא - זוכה רק בשביל חבירו או גם בשביל עצמו, ביאורי האחרונים.

  הרב חיים כץ | כ"ז שבט תשפ"א
  undefined
  58 דק'
  בבא מציעא

  מיגו דזכי לנפשיה

  * מחלוקת רש"י ותוס' בהבנת המקרה והמקור לשותפין שגנבו שחייבים. * קושיה על הקצות ורע"א שרואים שהבינו דין זכין כרש"י ולא כתוס'. *קושיה על רש"י מדוע צריך פסוק לחייב שולח בשביחה תרוץ נתיבות מחלק בין חוליות לדברים שאינם חוליות שבהם לא אומרים מיגו.* הסבר מדוע תוס' לא הסכים עם רש"י אין גנב בלי מעשה, ותירוץ רש"י.

  הרב חיים כץ | ה' אדר התשע"ה
  undefined
  1:00
  בבא מציעא

  ההוא רעיא

  *קושיות הגר"א על מהלך הגמרא, תירוצי הגר"א ע"י שינוי גרסה, חידושים שעולים מדבריו. *מחלוקת בית יוסף ומהרי"ט לעניין מודה שנשבע לשקר, דחיית הגר"א ע"פ דברי המהרי"ט, הוכחה ששבועה היא פסק דין ולא תשלום. *הסבר סוגית ההוא רעיא ע"פ החילוק בין שבועת היסת לשאר שבועות.

  הרב חיים כץ | כ"ט טבת התשע"ה
  undefined
  58 דק'
  בבא מציעא

  שבועת מודה במקצת

  * יסוד חיוב שבועת מודה במקצת בהוו"א והשינוי בהבנת היסוד במסקנה.* הבנת מחלוקת הראשונים על פי יסוד זה.

  הרב חיים כץ | כ"ד כסלו התשע"ה
  undefined
  בבא מציעא

  שבועת עד אחד ושבועת מודה במקצת

  הרב חיים כץ | חשון התשע"ה
  undefined
  58 דק'
  שבועות

  מודה במקצת ומשיב אבידה

  האם פטור משיב אבידה הוא דין דאורייתא או דרבנן? הדברים תלויים ביסוד החיוב בשבועה - האם מצד התביעה או מצד הודאה וכפירה. הסבר שיטות הרמב"ם ורש"י.

  הרב חיים כץ | ג' תמוז תשע"א
  undefined
  57 דק'
  בבא מציעא

  "מיגו דזכי לנפשיה"

  בבא מציעא ח' ע"א

  ההבדל בדין מיגו דזכי לנפשיה בין מקרה שאחד מרים לשנים לבין מקרה ששניהם מרימים בשיטת רש"י ותוס'.

  הרב חיים כץ | ז' אדר תשס"ט
  undefined
  1:01
  בבא מציעא

  שבועת מודה במקצת

  מסכת בבא מציעא - דף ד' ע"א

  חקירה במקור סיבת החיוב לשבועה. האם החיוב הוא בגלל הכפירה או בגלל ההודאה.

  הרב חיים כץ | יב' כסלו תשס"ט
  undefined
  1:01
  בבא מציעא

  שבועת עד אחד ושבועת מודה במקצת

  מסכת בבא מציעא - דף ב' ע"ב

  דעת בעל המאור ששבועה דאו' מבטלת דין יחולקו וקושיית הרמב"ן עליו; קושיית רעק"א על תוס'; החילוק בין שבועה לברר את הדין של שבועה שדוחה עד אחד; עפ"י החילוק הסבר לרמב"ן ותירוץ לקושיות רעק"א.

  הרב חיים כץ | יג' חשוון תשס"ט
  undefined
  57 דק'
  בבא מציעא

  בענין ההוא רעיא

  מסכת בבא מציעא - דף ה ע"א

  מסכת בבא מציעא - דף ה ע"א

  הרב חיים כץ | י"ז טבת תשס"ט
  undefined
  56 דק'
  בבא מציעא

  חיוב שמירה באבידה ובפקדון

  מסכת בבא מציעא - דף כט' ע"ב

  בשיעור זה מתבארת חובתו של נפקד לדאוג שהחפץ לא יתקלקל, לעומת חובתו המקבילה של מוצא אבידה.

  הרב חיים כץ | ל' אדר א' התשס"ג
  undefined
  58 דק'
  בבא מציעא

  יאוש שלא מדעת

  מסכת בבא מציעא - דף כא' ע"ב

  שיעור זה עוסק בפסק הרמב"ם בסוגיית 'יאוש שלא מדעת', בתרומה ובגדר מינוי שליח.

  הרב חיים כץ | ב' אדר א' התשס"ג
  undefined
  59 דק'
  בבא מציעא

  שליח לדבר עבירה בשוגג

  מסכת בבא מציעא - דף י' ע"ב

  שיעור זה עוסק במספר עקרונות בדיני שליחות. תוספות בב"מ מחדש כי אם מישהו נשלח לגנוב בלי ידיעתו, הוא נעשה שליח לדבר עבירה ושולחו יתחייב. על חידוש זה קשה ממספר מקומות בש"ס. כמו"כ יש קושי ברמב"ם בהלכות כלאיים בענין אדם שהלביש את חברו בבגד שעטנז. כיצד יש ליישב את הדברים?

  הרב חיים כץ | כו טבת, תשס"ג
  undefined
  1:04
  בבא מציעא

  ביאור שיטת הרמב"ם בתקפו כהן

  מסכת בבא מציעא - דפים ו', ז'

  בירור שיטת הרמב"ם בדין ספק בכור שיכול הכהן לתקפו מהישראל, ותוך כדי הדברים - בירור האופן שבו פועלות חזקת מרא קמא וחזקה קמייתא, ובירור שיטת הרשב"א.

  הרב חיים כץ | כא כסלו, התשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il