בבא מציעא

תפיסה בספיקות לשיטת הרמב"ם

מסכת בבא מציעא - דפים ו', ז'

בסוגיית "תוקפו כהן", ע"פ מסקנת הגמרא הנראית לכאורה, הדין הוא ש"מוציאין אותה מידו", למרות שבמקומות אחרים בש"ס, ישנם עקרונות אחרים. הרמב"ם, בניגוד לשאר הפוסקים והראשונים, פוסק ש"מוציאין אותה מידו". כיצד הרמב"ם מתיישב עם הגמרא?

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | חורף תשנ"א