ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ב

לקיחת חפצים מבית מלון

בבא מציעא כ"ב ע"א

מח' תוס' וש"ך בהסבר הגמ' - בבא מציעא דף כ"ב ע"א. בגמ' הנ"ל מובא מעשה באריסו של מרי בר איסק - דעת הירושלמי באינו מקפיד.

הרב בן ציון אלגאזי | כ"ב תמוז תשפ"ב