בבא מציעא

הבנת רש"י בדין "יחלוקו"

הרב מבאר ע"פ האחרונים ארבע שיטות בהבנת רש"י וכיצד הוא מחלק בין מסקנות הגמרא בספקות ממון שונים

הרב נתנאל איל | י"ב חשון התשע"ה