בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
15 שיעורים
  undefined
  43 דק'
  גיטין

  בדין הסתלקות מדבר שלא בא לעולם

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טבת תש"פ
  undefined
  47 דק'
  גיטין

  נתינת גט בכפייה

  שיעור כללי גיטין פח:

  גט יכול להינתן רק מרצון הבעל ומאידך גיסא, בי"ד יכול לכפות את הבעל לתת גט, איך זה מסתדר? מבאר הרמב"ם, שכל יהודי רוצה בתוכו לקיים את ציווי בי"ד אלא שיצרו אונסו, והכפייה מוציאה את הרצון לפועל. האם זה מוסכם על הראשונים? האם לפי הרמב"ם א"א לכפות מומר? ומה הדין בחילוני? פתרונות בעיית מסורבות גט כיום.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אלול תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  גיטין

  האם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל

  שיעור כללי מסכת גיטין מז.

  "אין קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר". קדושת ארץ ישראל היא מוחלטת, וגם כשנמכרה לגוי היא ארץ ישראל. מצד שני, כל זמן שהיא ביד הגוי הפירות שלה פטורים ממעשר. רק כשקונים אותה ממנו בחזרה היא חוזרת לקדמותה ולא נחשבת ככיבוש יחיד. ולעניין כלאיים, לעומת זאת, גם כשהיא ביד הגוי היא נחשבת ארץ ישראל. כיצד ניתן לבאר זאת?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז תמוז התשע"ט
  undefined
  39 דק'
  גיטין

  מכירי כהונה

  שיעור כללי מסכת גיטין דף ל.

  מהו דין מכירי כהונה? איך זה עובד? אני רגיל תמיד לתת לכהן הזה את התרומות, אבל האם זה אומר שהן כבר שלו? נחלקו בזה רש"י ותוס', וכל אחת מהשיטות הללו צריכה ביאור. הרב מביא הסברי אחרונים, ביניהם הרצי"ה, ולבסוף מציע סברא בעלבתית חדשנית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ב סיון התשע"ט
  undefined
  44 דק'
  גיטין

  כיבוש יחיד ודין סוריא

  גיטין

  מה נחשב סוריא ומה הדינים המיוחדים בה. מחלוקת הראשונים בהגדרת כיבוש יחיד. הסבר שיטת הרמב"ם בכמה אופנים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' סיון התשע"ט
  undefined
  45 דק'
  גיטין

  תפקיד עדי החתימה בגט

  גיטין ד.

  לכה שעדי מסירה כרתי. אך האם עדי חתימה לבדם יכולים גם הם להועיל? מתוך מחלוקת הראשונים בזה, אנו מגיעים לדיון על תפקיד עדי החתימה - עדות על כשרות הגט בלבד? או עדות נסיבתית על המסירה? או אולי בכלל אין זו עדות? גדולי האחרונים האריכו בחילוקים: בין שטר ראיה לשטר קניין, בין דיני ממונות לדבר שבערווה, ועוד. ניגע בכמה מהסברות, ונבחן כמה נפק"מ מעניינות בין השיטות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג אייר תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  גיטין

  הסתלקות מדבר שלא בא לעולם

  שיעור כללי במסכת גיטין

  הסבר מחלוקת התוס' והר"ן האם אפשר לבעל להסתלק מירושת האישה שעוד לא באה לעולם. ע"פ הסבר במחלוקת בין הר"ן לרא"ש האם אדם יכול להסתלק מנכסים שעתידים להגיע לאשתו כשהם מאורסים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז אלול תשע"ג
  undefined
  48 דק'
  גיטין

  האם קנין דרבנן מועיל בדאורייתא

  שיעור כללי במסכת גיטין

  ישנה מחלוקת ראשונים האם קנין דרבנן מועיל לדאורייתא. הסבר שיטת הרמב"ם

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' תמוז התשע"ג
  undefined
  47 דק'
  גיטין

  זכיה לחברו

  שיעור כללי במסכת גיטין (דף י"א)

  בירור שיטת רש"י בזוכה לחברו - האם פועל כזכיה לעצמו וממילא מזכה לחברו, או שהמקבל עצמו זוכה מיד. הסבר המח' במיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה לאור שתי השיטות הנ"ל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אייר התשע"ג
  undefined
  47 דק'
  גיטין

  סוריה בהלכה

  שיעור כללי במסכת גיטין (דף ח:)

  בהסבר המח' בין רש"י, תוס' ורמב"ם בהסבר הגדר של כיבוש יחד. הסבר הרב חיים מבריסק בשיטת הרמב"ם, ונ"מ אם סוריה היא חלק מארץ ישראל או לא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אייר התשע"ג
  undefined
  48 דק'
  גיטין

  בפני נכתב ובפני נחתם

  שיעור כללי במסכת גיטין (דף ב:)

  גדר שטר שאינו מקויים, האם הוא נחשב לכלום, או שהוא שטר כשר אלא שלבעל יש זכות לטעון מזוייף. נפק"מ במקרה שהמלוה בא וטוען שהוא מסופק אם כתב את השטר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אייר התשע"ג
  undefined
  33 דק'
  חודשי השנה

  עניינו של חודש אייר

  שיחת פתיחה לזמן קיץ התשע"ג

  עניינו של ר"ח אייר בכלל וראש חודש בפרט. "שלא בירכו בתורה תחילה" חשיבות העמל בלימוד. פתיחה אמונית למסכת גיטין.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' אייר התשע"ג
  undefined
  53 דק'
  גיטין

  כיבוש יחיד ודינה של סוריא

  מסכת גיטין: דף ח'

  בירור שיטת הרמב"ם וביאור שיטת הסובר שכיבוש יחיד לאו שמיה כיבוש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אייר תשס"ז
  undefined
  53 דק'
  גיטין

  תוקפו של שטר שאיננו מקויים

  ביאור מחלוקת הראשונים בשטר שאיננו מקויים, האם חכמים ביטלו את כל תוקף השטר או שרק נתנו כח לטעון מזוייף.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אייר תשס"ז
  undefined
  גיטין

  הסתלקות מדבר שלא בא לעולם

  מסכת גיטין: דף עז' ע"א

  נחלקו הראשונים האם אדם יכול להסתלק מזכות ממונית מדאורייתא, שעדיין לא באה לעולם. בשיעור זה מובאות כמה דרכים לביאור המחלוקת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טבת תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il