פסחים

מזוזה בבית שכור

גדרי חיובו של שוכר במזוזה: האם הוא מדאורייתא או מדרבנן, ואם מדרבנן - שני טעמים לכך, ונפקא מינה בזמן הזה.

הרה"ג צבי שכטר | כ טבת תשס"א