בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
45 שיעורים
  undefined
  1:02
  יסודות בדיני ממונות

  בדין איני יודע אם נתחייבתי

  סימן ע"ה ס"ק ו'-ז'

  ראיית הקצות לט"ז ודברי הרשב"א , והקושיה על דברי הט"ז. קושיית המהרש"ל על הרמ"א ותירוץ הגר"א.

  הרב חיים כץ | ב' אב תשע"ז
  undefined
  57 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  תביעת הלוואה ופיקדון מנוגדת

  סימן ע"ה ס"ק ה'

  שיטת הש"ך בתביעות מנוגדות של הלואה מול פקדון בענת שמא. הקצות מדייק שגם בשתי טענות שמא חייב הלווה לשלם.

  הרב חיים כץ | י' תמוז תשע"ז
  undefined
  1:02
  יסודות בדיני ממונות

  הוכחת הקצות לגבי חיוב בדיני שמיים

  סימן ע"ה ס"ק ד'

  הוכחת הקצות שבמקרה שחשב שחייב בדיני אדם והחזיר ומסתבר שחייב בדיני שמיים לא צריך להחזיר, הוכחה מהגמ' בכתובות ובבא מציעא.

  הרב חיים כץ | כ"ו סיון תשע"ז
  undefined
  1:00
  יסודות בדיני ממונות

  קים ליה בדרבה מיניה וחיוב בדיני שמיים

  סימן ע"ה ס"ק ד'

  מחלוקת ש"ך וסמ"ע וההכרע כסמ"ע. מחלוקת הקצות והבית יעקב בדין השבה בטעות שחייב בדיני שמיים.

  הרב חיים כץ | י"ט סיון תשע"ז
  undefined
  57 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  יישוב דעת הרשב"א והר"ן

  סימן ע"ה המשך ס"ק ב'

  הקצות חידש יסוד ע"פ הר"ן שע"פ אין הכרח לומר שיש מחלוקת בין הר"ן לרשב"א, הקצות ניסה לטעון מסברא שהרשב"א יסבור כגאונים, אך אח"כ חוזר בו מכיון שהרשב"א כותב להדיא כרמב"ם.

  הרב חיים כץ | י"ב סיון תשע"ז
  undefined
  1:00
  יסודות בדיני ממונות

  מח' הש"ך והסמ"ע בחיוב שבועה ע"פ עצמו וע"פ בי"ד

  סימן ע"ה המשך ס"ק ב'

  הש"ך חולק על הרשב"א ואומר שניתן לחייב שבועה גם במקרה שב"ד לא מאמינים לו, ולכן מחייבים אותו בחמישים, הקצות חולק ומביא לכך סיוע מהר"ן ומהמשנה.

  הרב חיים כץ | כ"ז אייר תשע"ז
  undefined
  1:00
  יסודות בדיני ממונות

  חיוב מודה במקצת על פי בי"ד

  סימן ע"ה ס"ק ב'

  תירוץ קושיית תוס' ע"פ יסודו של הקצות. דין הרמ"א שלא חייב שבועה במקרה שהוחזק כפרן. מחלוקת סמ"ק וש"ך בדין הנ"ל.

  הרב חיים כץ | כ' אייר תשע"ז
  undefined
  58 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  מחלוקת רש"י והגאונים בדין דידי חטפי

  סימן ע"ה ס"ק א'

  מחלוקת הרמב"ם והגאונים במקרה שטען שדידי חטפי ועל החלק השני טוען לא חטפתי. וראיית הקצות לרמב"ם.

  הרב חיים כץ | י" אייר תשע"ז
  undefined
  57 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  מחאה ביורשים

  קצות ס' ק"מ ס"ק ח'.

  המהרי"ט פסק שליורש יש חזקה אע"פ שש עליו ערעור ישן. הקצות הקשה עליו מדיני מחאה במוריש ומחידושו של הרא"ש ב"מחאה עולמית", והרב פורך את הקושיות על הקצות.

  הרב חיים כץ | ה' אב תשע"ו
  undefined
  58 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  יסוד חזקת שלוש שוכרים

  קצות ס' ק"מ ס"ק ו'-ז'.

  הסמ"ע סובר ששוכר בלי שטר אינו מחייב את המערער למחות משום שאינו טוען בעלות כלל. הקצות חולק ואומר שהיסוד הוא שצריך שיהיה קול לטענת המחזיק ולטענת שכירות בעדים אין קול כלל.

  הרב חיים כץ | כ' תמוז תשע"ו
  undefined
  56 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  עדות שוכרים על חזקת ג' שנים

  קצות ס' ק"מ ס"ק ו'

  מחלוקת הראשונים האם צריך שטר לכל אחד מהשוכרים ע"מ שחזקת המשכיר תהיה חזקה.

  הרב חיים כץ | י"ג תמוז תשע"ו
  undefined
  1:02
  יסודות בדיני ממונות

  "והועד בבעליו"

  קצות ס' ק"מ המשך ס"ק ה'

  מקור דין עדות שלא בפני התובע הוא מדברי הר"ן בכתובות, המהרי"ט לא מקבל את דברי הר"ן ועושה בו אוקימתא, הקצות מתרץ את דבריהם.

  הרב חיים כץ | כ"ט סיון תשע"ו
  undefined
  57 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  קבלת העדות שלא בפני בעל דין

  קצות ס' ק"מ ס"ק ה'

  מחלוקת קוצה"ח והט"ז מי נחשב התובעכאשר אחד מחזיק ג' שנים בקרקע, ונפק"מ אם אפשר להביא עדים שלא בפני בעל דין.

  הרב חיים כץ | כ"ב סיון תשע"ו
  undefined
  57 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  גדרים חדשים בנגיעה בעדות

  המשך נתיבות משפט ס' ק"מ ס"ק י"ב

  לפי הנתיבות הגדרת הנגיעה היא שכאשר מעיד הוא מרוויח וכאשר אינו מעיד- מפסיד. כל מה שלא נכנס בזה אינו נחשב נגיעה. ובזה מתורצת קושיית הט"ז.

  הרב חיים כץ | ט"ו סיון תשע"ו
  undefined
  58 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  "עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה" בבעל דבר"

  קצות החושן סימן ק"מ המשך סעיף ד' ונתיבות שם ס"ק י"ב

  הראב"ד חידש שלא אומרים בבעל דבר "עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה" ועפ"ז הסביר הקצות את רבינו יונה. הנתיבות לא מקבל את תירוץ הקצות ולכן מסביר אחרת סוגייתינו.

  הרב חיים כץ | ח' סיון תשע"ו
  undefined
  32 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  עדות מכוח שבועה

  קצות החושן סימן ק"מ המשך סעיף ד'

  ע"מ להעמיד את דברי הב"ח בסברא נכנס הקצות לגדי נגיעה בעדות מכוח מיגו ומכח שבועה בסוגיא בב"ב דף כ"ט.

  הרב חיים כץ | א' סיון תשע"ו
  undefined
  1:00
  יסודות בדיני ממונות

  ספק הנאה מעדות

  קצות החושן סימן ק"מ המשך סעיף ד'

  הב"ח חידש שאנו חוששים שעד יעיד שקר רק אם יש לו הנאה מיידת מעדותו, אבל אם זהו רק ספק הנאה או הנאה עתידית- אין זה נגיעה בעדות.

  הרב חיים כץ | כ"ג אייר תשע"ו
  undefined
  57 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  ציבור תמיד מוחזק

  קצות החושן סימן ק"מ המשך סעיף ג'-ד'

  הרמ"א סובר שסוגיית חזקת ישוב תלויה בסוגיית "שיכוני גוואי" ע"פ המהר"ם מרוטנבורג. הקצות מוכיח מדברי המהר"ם שעיקר סברתו בחזקת ישוב היא מיוחדות הציבור, ציבור תמיד מוחזק ומערער עליו תמיד מוציא.

  הרב חיים כץ | ט"ז אייר תשע"ו
  undefined
  1:00
  יסודות בדיני ממונות

  חצר השותפין- בעלות מחולקת לזמנים

  קצות החושן סימן ק"מ המשך סעיף ג'

  הב"ח אומר שחזקת תשמישין עובדת רק במקום מסויים ובתשמיש מסויים. הקצות חולק עליו ומוכיח חידוש בדין שותפות, שברגע שאחד השותפין משתמש בחצר- ברגע זה כולה שלו.

  הרב חיים כץ | ט אייר תשע"ו
  undefined
  44 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  טענת שותפות כהוכחה

  קצות החושן סימן ק"מ סעיף ג'

  הקצות סובר שיש חזקה בשיתוף בניגוד לכל האחרונים. דחיית הוכחתו של הקצות מסוגיית "אחזיק להורדי".

  הרב חיים כץ | ב אייר תשע"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il