לאורו

"והיו לאחדים בידך"

גליון 109

גליון 109

הרב יעקב שפירא | טבת תשפ