שופטים

המזבח והמצבה בעבודת ה'

שתי גישות לעבודת הבורא פרטית וכללית, הבאות לידי ביטוי במזבח ובמצבה.

הרב הלל גפן | אלול התשס"א