וישלח

פרשת וישלח תשמ"ט-נ"א

א. כיצד יתכן שמלאכים יהיו שלוחיו של בשר ודם? ב. התורה אינה מדריכה רק את הפרטים, אלא את כל חיי האדם ובכללם גם את הציבור. ג. דרך ההתמודדות של יעקב עם שרי עשו. ד. על מעלת הישוב בית אל ה. מסירת שטחי ארץ ישראל לאויבים

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א