חיוב ההודאה על נס

להודות ולצפות להשלמת הגאולה

אנו לא עומדים בתחילת הגאולה, אלא כבר באמצעה. יש חיוב להודות לקב"ה על כל הטוב שגמל עמנו, ויחד עם זאת לצפות לחירות הרוחנית יחד עם החירות הגשמית. הלימוד בישיבה הוא הבונה את הכוחות הרוחניים בעם ישראל.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אייר תשס"ו