חיוב ההודאה על נס

"ויתבוננו חסדי ד'"

הרב יעקב שפירא | אייר תש"ע