היתר המכירה

סמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק

לבירור מחלוקת הראי"ה והחזון איש מאמר מתוך הספר "בירורים בהלכות הראי"ה", בית הרב, שנת תשנ"ב.

הרב יצחק שילת | סיון תשע"ד