בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
13 שיעורים
  undefined
  רביבים

  שמיטת כספים ופרוזבול

  האם ההידור לתת הלוואה בסוף שנת השמיטה כדי לשמוט הוא הידור נכון , מה הפתרון להלוואות בסכום גבוה,האם הלוואת חלב וביצים נחשבת הלוואה לעניין שמיטה , צריך לשמור את שטר הפרוזבול עד אחר כניסת שנת תשפ"ג ולא יותר.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  הטיפול בעציצים בשמיטה ומצוות קידוש השם

  עציצים שמעליהם קורת גג ומתחתיהם רצפה, אפילו הם בקומת קרקע ויש בהם נקב, מותר לטפל בהם כבשנה רגילה , כיצד ינהגו דיירים בקומות גבוהות במגדלים שבהם אין מעלית שבת בחוץ לארץ , ההבדל שבין שלוש העבירות החמורות שבתורה

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשפ"ב
  undefined
  היתר המכירה

  היתר המכירה בימינו

  המציאות הכלכלית בימינו טובה בהרבה מימי תחילת ההתיישבות ואינה בגדר שעת הדחק, אך העובדה המצערת לפיה רוב הציבור אינו שומר מצוות מצריכה אותנו להשתמש עדיין בהיתר המכירה , החקלאי הפרטי לא יוכל לעמוד בתחרות מול המגדלים שאינם שומרים שמיטה, ולכן בשבילו זו שעת הדחק , השיקול של שמירת קדושת השמיטה על ידי הקהל הרחב של החקלאים והצרכנים גם הוא בגדר שעת הדחק , בטווח הארוך, על מדינת ישראל לתכנן מתווה שבו יוכל כל הציבור לשמור שמיטה בלי להיקלע למצוקה כלכלית

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  אוצר בית דין? היתר המכירה עדיף

  המקור בתוספתא להיתר אוצר בית דין * העבודות שנדרשות בשביעית כדי שיגדלו פירות בכמות ובאיכות שישתלם לקוטפם * המחלוקת לגבי היתר החזון איש לעשות מלאכות הנדרשות לקיום הפירות * איסור סחורה בפירות שביעית, וכיצד הוא נפתר בהיתר האוצר * מחיר פירות האוצר חייב להיות נמוך משמעותית ממחיר השוק, ובפועל במקרים רבים זה לא כך * קשה לקיים מערכת אוצר גדולה שתמכור בזול ותהיה כלכלית * האפשרות לשימוש חלקי בפתרון האוצר * מסקנה: היתר המכירה מהודר יותר, לחקלאי וגם לצרכן

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשע"ו
  undefined
  רביבים

  כתיבת פרוזבול – מתי וכיצד

  משנה: הרקע הכלכלי-חברתי והיסוד ההלכתי של תקנת הפרוזבול, שמבטלת את השמטת החובות בשמיטה * באמצעות הפרוזבול המלווה מוסר את גביית החוב לידי בית הדין * הזמן שבו חלה שמיטת הכספים ומתי כותבים פרוזבול * טוב לכתוב פרוזבול גם על חסכונות וקרנות פנסיה, למרות שמעיקר הדין אינם נשמטים * לאיזה בית דין יש למסור את החוב * גם נשים חייבות בשמיטת כספים * האם יש צורך לזכות קרקע ללווה * המנהג להותיר הלוואה שתתקיים בה מצוות שמיטת כספים * נוסח שטר פרוזבול

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשע"ה
  undefined
  רביבים

  חרם שלא כדין

  *המחלוקת נגד היתר המכירה כביטוי של התנגדות לציונות ולחילוניות * התנגדות החזון איש להיתר וטענתו שהמכירה היא בגדר שליחות לדבר עבירה * טענת החזון איש פוגעת בכבוד החולקים עליו ומבטלת את דעתם כאילו אינה קיימת כלל * עיוותים בחיי הציבור החרדי בגלל פגיעתם הקשה של בעלי המחלוקת והקנאים, שגורמת לגדולי הרבנים לחשוש להביע את דעתם * הסוברים שאסור לאכול מפירות שגודלו על פי היתר המכירה מגבבים סברה על גבי סברה לחומרא, ופוגעים בכבודם של גדולי ישראל שהורו להיתר

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ה
  undefined
  רביבים

  תולדות היתר המכירה

  התעוררות בעיית השמיטה בשנת תרמ"ט, לראשונה לאחר הגלות , המחלוקת על היתר המכירה בין גדולי הפוסקים באירופה ובארץ ישראל, והסתמכות רוב האיכרים על דעת המתירים , בין האוסרים היו מי ששינו את עמדתם כשנוכחו בגודל שעת הדחק , בדור השני למחלוקת הושפעה עמדת המתנגדים החריפים להיתר מהתנגדותם לתנועה הציונית ולהתרופפות שמירת הדת בקרב החלוצים והאיכרים ,ההתקפות וההשמצות של קנאי הדור נגד הרבנים המתירים ,מדוע ההיתר מזוהה עם הרב קוק, למרות שהונהג שנים רבות לפני שעלה לארץ

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ה
  undefined
  רביבים

  למכור כדי לקיים "לא תחונם"

  האם במכירת הקרקעות לנוכרי במסגרת היתר המכירה יש בעיה של "לא תחונם"? * טעם האיסור הוא למנוע אחיזה של הגויים בארץ ישראל * אין איסור "לא תחונם" במכירה לזמן מוגבל * אין איסור כשמטרת המכירה היא לחזק את אחיזתנו בארץ * הטוענים נגד היתר המכירה מטעם "לא תחונם" הם דווקא אלה שמתרשלים במצוות יישוב הארץ * מדוע סבר רבי יהודה הנשיא שיש לבטל את תקנת השביעית לאחר החורבן * מדוע לא הפעילו את היתר המכירה בתקופה שלאחר החורבן באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | סיון התשע"ה
  undefined
  רביבים

  וציוויתי את ברכתי

  *הניסיון הקשה לחקלאים בשביתה ממלאכה בשביעית *השביתה יוצרת מקום לאמונה, שמשפיעה מכוחה גם על יבול שש השנים *שנת השמיטה מקנה לאדם תכונות של יעילות, חסכנות וחריצות, אשר תורמות לעבודתו בשאר השנים *הברכה חלה כאשר כל ישראל יושבים על אדמתם, ובכך יכולים להתמודד יחד עם אתגר השמיטה *על הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, מחבר ספר 'שירת אומה לארצה' על 'שבת הארץ' באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | אייר התשע"ה
  undefined
  רביבים

  הופעת הקדושה בדרך הטבע

  האם אפשר לסמוך בימינו על הבטחת התורה לברכה חקלאית בשנה השישית? * הברכה נאמרה בזמן שכל ישראל על אדמתם והשביעית מדאורייתא, ולא בדרך של הסתמכות על הנס * יישובים שלא סמכו על היתר המכירה לא זכו לברכה כלכלית * בארץ ישראל הברכה האלוקית מופיעה דווקא בדרך הטבע * בחוץ לארץ הקדושה יכולה להתגלות רק בדרך לא טבעית * כשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל פסקו הניסים הגלויים שהיו במדבר * גדולתו של דוד שניצח את אויביו בדרך הטבע בלי ניסים באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | אייר התשע"ה
  undefined
  רביבים

  אין היתר לפסול את ההיתר

  *היתר המכירה אינו דחוק כלל, וניתן היה להקל אף יותר * לדעת רוב הפוסקים שביעית בזמן הזה מדרבנן, ויש אומרים ממידת חסידות בלבד * מחלוקת הפוסקים באיזו שנה חלה שנת השמיטה * היתר אמירה לנוכרי באיסור דרבנן ובשעת הדחק * רוב הפוסקים סוברים שבעלות הנוכרי מפקיעה חובת שביעית מהקרקע * לדעת רוב הפוסקים, פירות שגדלו בשביעית באיסור או לא הופקרו אינם נאסרים באכילה * מסקנה: החרם החרדי על היתר המכירה חסר בסיס הלכתי, ומהווה פגיעה בכבוד התורה של הרבנים המתירים באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | אייר התשע"ה
  undefined
  רביבים

  היתר מרווח לשעת הדחק

  *'היתר המכירה' בשמיטה בשעת הדחק מרווח יותר מהיתרים הלכתיים רבים שנהוג לסמוך עליהם *הצורך לבדוק בכל שמיטה האם עדיין ההיתר נחוץ *השינויים לטובה במצב הכלכלי בארץ לעומת השנים הראשונות שבהן הונהג ההיתר *הקושי של החקלאי הפרטי להשבית את הקרקע כשמתחריו אינם משביתים *הצורך להנהיג את ההיתר כדי להציל מעבירה את הציבור החילוני והמסורתי *גם הפגיעה הצפויה בתקציב המדינה מגדירה את המצב הנוכחי כשעת הדחק *כיצד אפשר להגיע בהדרגה לשמירת שמיטה ממלכתית באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | ניסן התשע"ה
  undefined
  רביבים

  לימינם של שומרי שביעית

  שמירת שמיטה למהדרין באמצעות "אוצר בית דין" ; מעלות אוצר בית דין: החקלאי מתפרנס, הצרכן קונה בזול, שמיטה נשמרת למהדרין ומתקיימת מצווה באכילת הפירות.

  הרב אליעזר מלמד | י"ד בטבת תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il