חנוכה בראי דורנו

בימים ההם בזמן הזה

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | שבת תש"ך