שיעורים נוספים

עין הרע והשפעתו

מקורות: עין איה ברכות פרק ט פסקא סב. מידות ראי"ה ערך כבוד פסקא ד.

הרב מיכאל יומטוביאן | אלול תשע"ח