מצוה גדולה

מצות עשה לקדש את ה' ברבים

ספר המצוות הקצר - מצוה ה'

מצות עשה לקדש את ה' ברבים שנאמר "ונקדשתי בתוך בני ישראל". וזה צריכים אנחנו לעשות במסירת נפשנו למות, ובכל מאודנו, לפרסם אמונתו יתברך שמו.

הרב שמואל הולשטיין | סיוון התשס"ו