ברכות

הוצאה ידי חובה בברכת המזון ובשופר

*מחלוקת רעק"א והנודע ביהודה, האם לנשים יש ערבות חלקית במצוות או שבכלל לא. *דיון בשיטת רעק"א לגבי האיסור למנות בעל תוקע שלא יכול לשמוע את תקיעותיו.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ג אלול תשע"ו