ענינו של ראש השנה

עתידין להיגאל בקרנו של איל

הרב יוסף נווה | אלול תשפ