ענינו של ראש השנה

וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון

המשמעות הפנימית של שלושת ההסברים בגמרא "כבני מרון".

הרב מרדכי גרינברג | כג אלול תשע"ח