משפטים

מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת משפטים

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | אייר התשע"ז