תרומה

מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת תרומה

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | אייר התשע"ז