הלכות חמץ ומצה

חצי שיעור חמץ בפסח על פי הרמב״ם

לשון הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה תמוהה לכאורה - הוא פותח באיסור לאכול פחות מכשיעור, עובר לעונש על אכילה כשיעור כזית, וחוזר לעונש על פחות מכשיעור. החקירה בגדרי איסור חצי שיעור: האם זה איסור נוסף על כל מאכל שחל ממילא, או רק איסור מחשש שמא יבוא אדם לאכול עוד וכך יצא שאכל כשיעור, והסביר איך הרמב״ם בעלמא סובר שחצי שיעור זה איסור שחל ממילא, אבל בפסח יש גם גדר של חזי לאיצטרופי, ולכן הרמב״ם התנסח בצורה זו.

הרב בן ציון אלגאזי | ב' ניסן תשפ"ב