מגד ירחים

נס פורים

גליון מס 187

סבב השי"ת השומר ישראל שיעשה נס פורים, ופעל עליהם שעלו בבת אחת אל מדרגה קרובה למדרגת קבלת התורה מדבר שור-הדרוש השלשה עשר.

הרב בניהו ברונר | אדר תשע"ה