כי תשא

תורת התשובה

מדוע דוקא לאחר חטא העגל ביקש משה רבינו "הודיעני נא את דרכיך"? מה בין ספרי המוסר על התשובה לבין הלכות תשובה לרמב"ם?

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל