כי תשא

אמונה שה' יציל ויושיע לישראל

חז"ל מלמדים אותנו כי "אמונה" היא מצוה הכוללת כל שאר המצוות (מכות כד ע"א). "וצדיק באמונתו יחיה". ראינו קיום מדה זו אצל מרדכי הצדיק. הדבר הזה נרמז גם בפרשתנו "פרשת תשא" כשבני ישראל נכשלו בעון העגל.

הרב משה צוריאל | אדר תשס"ז