שמחת פורים

"אם מזרע היהודים מרדכי"

עיון בשתי פרשיות מענייני הפוּרים לאור דברי חז"ל.

הרב הראשי ישראל מאיר לאו