ויקהל

המשכן שמעל לחומר

על ההבדל בין עבודה ומלאכה בבניין המשכן והמקדש

האם חובת התשלום לחוטף מצווה היא מדאורייתא או מדרבנן; "מעוות לא יוכל לתקון"; גדול העונה אמן יותר מן המברך; מצווה וברכה דאורייתא או דרבנן.

הרב מנחם מקובר | אדר התשע"ה