בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
52 שיעורים
  undefined
  כיצד מתפללים?

  זמן ק"ש ותפילת שחרית

  פרק יא

  א - זמני הבוקר. ב - חשבון זמני הבוקר. ג - זמן קריאת שמע. ד - זמן תפילה. ה - תפילת ותיקין בהנץ החמה. ו - זמן ותיקין והנץ המדויק. ז - עד כמה אפשר להקדים את התפילה. ח - עד כמה אפשר להקדים את התפילה בשעת הדחק. ט - ותיקין ביחיד מול תפילה במניין. י - השעות הזמניות ודיניהן. יא - הלכה למעשה בסוף זמן ק"ש ותפילה. יב - תפילה במניין מול שמירת הזמנים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  שאר תפילות היום

  קריאת שמע שעל המיטה

  פרק כו

  א - סדר ק"ש שעל המיטה. ב - ברכת המפיל. ג - דינים נוספים.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  שאר תפילות היום

  תפילת ערבית

  פרק כה

  א - קריאת שמע וברכותיה. ב - תפילת עמידה של ערבית. ג - סדר תפילת ערבית. ד - סמיכת גאולה לתפילה. ה - תחילת זמן קריאת שמע מצאת הכוכבים. ו - תחילת זמן תפילה לחכמים ורבי יהודה. ז - מנהג דיעבד בהצמדת מנחה למעריב לפני הזמן. ח - סוף זמן ק"ש ותפילת ערבית. ט - דברים האסורים לפני תפילת ערבית.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  שאר תפילות היום

  תפילת מנחה

  פרק כד

  א - עניינה. ב - סדר התפילה. ג - זמנה כנגד זמן התמיד. ד - סוף זמנה. ה - דברים האסורים לפני מנחה. ו - סעודה לפני תפילת מנחה. ז - דעת רבי יהודה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  סיום שחרית ודיני קדיש

  פרק כג

  א - אשרי ולמנצח. ב - קדושה דסדרא, ובא לציון. ג - הממהר לצאת מהתפילה מתי יצא ועל מה ידלג. ד - שיר של יום. ה - פיטום הקטורת ועלינו לשבח. ו - הקדיש ומעלתו. ז - סוגי הקדיש. ח - סדר הקדישים שבסיום התפילה. ט - ברכו. י - אם אומרים עוד קדיש אחר "עלינו לשבח". יא - דיני קדיש. יב - קדיש אחר לימוד.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  מדיני קריאת התורה

  פרק כב

  א - תקנת הקריאה בתורה. ב - ספר התורה. ג - הוצאת ספר התורה והחזרתו. ד - הגבהת הספר והחזרתו. ה - הקורא. ו - העולה וברכות התורה. ז - סדר העולים. ח - התנהגות הציבור בעת הקריאה בתורה. ט - דין יחיד וציבור שלא קראו בתורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  נפילת אפיים ותחנונים

  פרק כא

  א - יחודה של תפילת נפילת אפיים. ב - מנהג אמירתה. ג - מהי נפילת אפיים. ד - נפילת אפיים כיצד (לנוהגים ליפול). ה - י"ג מידות רחמים. ו - סדר התחנונים ונפילת אפיים. ז - ימים שאין אומרים בהם תחנון. ח - חתן ובעלי הברית ובעלי שמחה אחרים.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  חזרת הש"ץ

  פרק יט

  א - תקנת חזרת הש"ץ. ב - מי יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת הש"ץ. ג - הנהגת השומעים. ד - האם חובה שיהיו תשעה עונים לחזרת הש"ץ. ה - מתי אין אומרים חזרת הש"ץ. ו - קדושה. ז - מתי יאמר החזן את פסוקי הקדושה. ח - מודים דרבנן ועוד דינים. ט - האם אפשר להשלים חזרת הש"ץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  טעויות הזכרות ושכחה

  פרק יח

  א - דילוג, טעות והפסק בתפילה. ב - תוספת מעניינו של יום. ג - תפילות נדבה ודיני ספקות. ד - הזכרת גשמים ושאלתם. ה - דין הטועה בהזכרת גשמים ושאלתם. ו - עצה כנגד טעויות. ז - דין חוץ לארץ. תפילת תשלומין: ח - סדר השלמת תפילה שנשכחה. ט - אימתי אינו יכול להשלים. י - דינים נוספים וספקות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  הכנה לתפילת עמידה

  פרק יז

  פרק יז

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  סדר תפילת העמידה ב'

  פרק יז

  טו - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה, טז - הנוסע והגיע זמן תפילה, יז - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל, יח - אסור לעבור כנגד המתפללים, יט - הלכה למעשה, כ - המסיים תפילתו, כא - עוד פרטי דינים,

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת עמידה

  פרק יז

  א - תפילת עמידה עיקר התפילה. ב - שלוש פסיעות לקראת התפילה. ג - לכיוון ירושלים. ד - עמידה ורגליים צמודות. ה - תנוחת הגוף והידיים. ו - הכריעות בתפילה. ז - תפילה בלחש. ח - בכל לשון. ט - כוונה. י - סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה. יא - בקשות אישיות בתפילה. יב - סיום התפילה. יג - שלוש פסיעות לאחריו. יד - עד מתי יעמוד בריחוק מקום. טו - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה. טז - הנוסע והגיע זמן תפילה. יז - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל. יח - אסור לעבור כנגד המתפללים. יט - הלכה למעשה. כ - המסיים תפילתו. כא - עוד פרטי דינים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  פסוקי דזמרה וקריאת שמע

  ברכות קריאת שמע

  פרק טז

  א - משמעות הברכות. ב - החיבור בין פסוקי דזמרה לברכות ק"ש. ג - ברכו. ד - קדושת יוצר ואמן על הברכות. ה - עניית דברים שבקדושה בברכות ק"ש. ו - הפסקה מפני אדם מכובד. ז - סמיכת גאולה לתפילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  פסוקי דזמרה וקריאת שמע

  קריאת שמע

  פרק טו

  א - מצוות קריאת שמע. ב - זכירת יציאת מצרים. ג - תוכן פרשת שמע. ד - הפרשה השנייה והשלישית. ה - משמעותה של יציאת מצרים. ו - כוונה בפסוק הראשון. ז - פסוק שני וכוונתו. ח - מצוות צריכות כוונה. ט - דיני אמירתה. י - אופן אמירתה. יא - תפילין וציצית בקריאת שמע. יב - רמ"ח תיבות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  פסוקי דזמרה וקריאת שמע

  פסוקי דזמרה

  פרק יד

  א - טעם אמירתם. ב - מהם פסוקי דזמרה. ג - מנהגים וכוונה באמירתם. ד - דיני הפסקה בפסוקי דזמרה. ה - על מה ראוי לדלג כדי להגיע לתפילה במניין. ו - סדרי עדיפות בדילוג.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  השכמת השחר

  סדר קרבנות

  פרק יג

  א - האם חובה לומר סדר קרבנות. ב - טעם לאמירת קרבנות ושלבי התפילה. ג - מקור לאמירת קרבנות. ד - סדר קרבנות. ה - טעם לקרבן התמיד. ו - טעם הקטורת.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  כיצד מתפללים?

  לקראת תפילת שחרית

  פרק יב

  א - הקדמת שלום לפני התפילה. ב - שלא לעסוק בעסקיו קודם התפילה. ג - דברים שמותר לעשות לפני התפילה. ד - טבילה רחצה וגילוח. ה - היוצא לדרך. ו - אכילה ושתיה קודם התפילה. ז - קפה תה ועוגות לפני התפילה. ח - אכילה ושתיה לפני עמוד השחר. ט - תפילין וציצית בק"ש ותפילת שחרית. י - דינים בהנחת ציצית ותפילין לקראת שחרית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  כיצד מתפללים?

  זמן ק"ש ותפילת שחרית

  פרק יא

  הקדמת התפילה בשעת הדחק; וותיקין יחיד למול תפילה בציבור.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
  undefined
  כיצד מתפללים?

  ברכות התורה

  פרק י

  א - ערכה של ברכת התורה. ב - תוכן ברכת התורה ודין 'אהבת עולם'. ג - האם המצווה לברך מהתורה. ד - לפני איזה לימוד צריך לברך. ה - ברכת התורה מועילה לכל היום. ו - האם שינה נחשבת הפסקה לברכת התורה. ז - היה ער כל הלילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  9 דק'
  השכמת השחר

  הלכות ברכות השחר

  פרק ט

  א - ברכות השחר. ב - סדר ברכות השחר. ג - ברכות השחר למי שלא נהנה. ד - עד מתי זמנן של ברכות השחר. ה - ברכות השחר למי שקם באמצע הלילה. ו - דין מי שהיה ער כל הלילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il