צו

מקדש משמיים

למרות האש השמימית, הכהן מצווה בפרשתנו להבעיר בעצמו מדי בוקר אש על המזבח כך גם בבניין המקדש: אין לסמוך על הנס ולחכות למקדש של אש מהשמיים.

הרב ישראל אריאל | תשיע"ב