דרשו ה' בהמצאו

תשיעי ועשירי

הרב יאיר גזבר | אלול תש"ע