בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
44 שיעורים
  undefined
  3 דק'
  הלכות יום הכיפורים

  מנהג כפרות למעשה

  הרב יצחק בן יוסף | תשרי תשפ"ד
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  דין העוסקים בפעילות ביטחונית ביום-הכיפורים

  דין העוסקים בפעילות ביטחונית לעניין אכילה ושתייה ביום-הכיפורים.

  רבנים שונים | תשרי תשפ"ד
  undefined
  7 דק'
  הלכות יום הכיפורים

  דין חולים ונוטלי תרופות ביום הכיפורים

  הדרכה מעשית לחולים ונוטלי תרופות כיצד ינהגו ביום הצום.

  הרב יצחק בן יוסף | ד' תשרי תשפ"ג
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  צום יום הכיפורים לחולי קורונה

  האם חולי קורונה צריכים לצום השנה? האם יש הבדל בין מחוסנים ללא מחוסנים?

  הרב יוסף צבי רימון | תשרי תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  חוֹלֶה קוֹרוֹנָה בְּיוֹם-הַכִּיפּוּרִים

  גליון 258

  מי שנדבק בחולי הקורונה, האם חייב לצום ביום-הכיפורים? | חולה האוכל ביום-הכיפורים, האם תיקנו מברך ברכת הנהנין? | האם חולה רשאי להחמיר על עצמו ולצום? | חולה שאינו צם, צריך לקדש קודם שיאכל? | האם צריך לערב דבר מר במאכל כדי שלא יהנה? | האוכל שיעור המחייב בברכת המזון, האם מזכיר 'יעלה ויבוא'?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ח תשרי תשפ"ב
  undefined
  5 דק'
  נקודה בהלכה – הרב עודד מילר

  יום כיפור - איך נדע מי פטור מהצום?

  האם נשים בהריון גם צמות ביום כיפור? ומה דין חולה? ואיך שותים ואוכלים לשיעורים? הרב עודד מילר מסביר הלכה למעשה

  הרב עודד מילר | אלול תשפ"א
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  אכילה בערב יום הכיפורים

  הרה"ג יעקב אריאל | תשרי תש"פ
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  הלכות יום כיפורים

  א - כבוד היום. ב - איסור מלאכה ומצוות שביתה. ג - מצוות הווידוי. ד - הווידוי ביום הכיפורים ודיניו. ה - זמני הווידוי. ו - פירוט החטאים בווידוי. ז - וידוי ברבים. ח - זמני היום. ט - הדלקת נרות. י - זמן כל נדרי וקבלת היום לגברים. יא - תפילת ערבית וליל יוה"כ. יב - ברוך שם כבוד מלכותו. יג - קריאת התורה ונדבות. יד - הכריעות שבתפילת מוסף. טו - משמעות ההשתחוויה. טז - ברכת כהנים בנעילה. יז - נעילה. יח - קבלת האמונה ותקיעת השופר. יט - זמן סיום הצום, ערבית וברכת הלבנה. כ - הבדלה.

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשס"ב
  undefined
  רביבים

  הצום – גם למעוברות ולמיניקות

  אין עניין להרבות ביום כיפור בווידויים מפורטים יותר ממה שנהוג, מכיוון שהעיקר הוא החיבור לשורש ולרצון הפנימי * עיקר היום הוא הכפרה על ידי התענית, ולכן מי שהצום מקשה עליו – עדיף שישכב במיטה כל היום ולא יגיע לתפילה, ובלבד שלא יאכל * היום גופנו איננו חלש מבעבר אלא להפך, הוא בריא וחזק יותר, לכן אין להקל למעוברות ולמיניקות * חולים, מעוברות ומיניקות ששואלים רופא אם לצום – צריכים לשאול רופא ירא שמיים שאינו ממהר להקל, שיענה באופן ענייני אם נשקפת להם סכנה

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ט
  undefined
  1:07
  הלכות יום הכיפורים

  מי פטור מלצום ביו"כ?

  איזה מצב מוגדר כסכנת נפשות שמתירה לאכול? לעניין מה נאמר דין "אכילה לשיעורים"? האם נכון שכל מה שיולדת מבקשת צריך לתת לה? ומה דין מעוברת ומניקה? שיעור בהיר ומרתק מפי הרב אליעזר מלמד, על הלכה, רפואה, ומה שביניהם.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשע"ח
  undefined
  רביבים

  צום יום כיפור – גם למעוברות

  עוד לפני יום כיפור, מעוברות וחולים שנמצאים בספק צריכים לברר אם עליהם לצום * חולה שיש בו סכנה חייב לאכול, אך לא כל חשש הופך לסכנה * אם לדברי הרופאים אין סכנה מיוחדת, למעוברות ולמיניקות אסור לאכול ולשתות גם לשיעורין * המעוברות והמיניקות היום אינן חלשות מבעבר, ולכן חייבות בצום כפי שנשים צמו בכל הדורות * עצות להנקה בימים שלפני יום כיפור * יש להיוועץ ברופא בעל אחריות – הן כלפי חיי אדם והן כלפי התורה * דין בליעת גלולות בצום

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ח
  undefined
  40 דק'
  יומא

  מצוות אכילה בערב יום כיפור

  הגדרת רש"י למצוות אכילה בערב כיפור. מחלוקת הרי"ף ובעל המאור ושיטת הישועות ישראל בגדרי אונס ופיקוח נפש.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ד אלול תשע"ז
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  דיני חולים ביום הכיפורים

  הרב מיכאל יומטוביאן | אלול תשע"ז
  undefined
  רביבים

  גם בזמננו, חולים חייבים לצום

  חולה שאין בו סכנה חייב לצום, ורשאי ליטול גלולות שאין בהן טעם * חולה בסכנה חייב לאכול * לא כל חשש נחשב סכנת נפשות, ויש צורך לשאול רופא ירא שמיים * אכילה לשיעורים – רק לחולה בסכנה * חולה סכרת – עדיף שיאכל יותר מכשיעור ויבוא לבית הכנסת * מעוברות ומיניקות חייבות לצום, ולא לשתות לשיעורים * החולים והמעוברות בזמננו אינם חלשים מבעבר, אלא דווקא בריאים יותר * בעידן תחליפי החלב, אין להגדיר מחסור בחלב כסכנה * עצות להנקה לפני הצום

  הרב אליעזר מלמד | תשרי תשע"ז
  undefined
  תשובה

  על מצוות התשובה ודין תוספת יוה"כ

  מתוך הספר "מאור התשובה"

  מתוך הספר "מאור התשובה"

  הרב מאור צוברי
  undefined
  חמדת הדף היומי

  כמה חטאות חייב מי שעושה כמה מלאכות ביום כיפור?

  הרב עקיבא כהנא | תשרי תשע"ה
  undefined
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  מַה נֶּהְדָּר כּהֵן גָּדול בְּצֵאתו בְשָׁלום מִן הַקּדֶשׁ

  הרב שמואל אליהו | תשרי תשע"ה
  undefined
  הלכות יום הכיפורים

  הלכות שביתת עשור

  הלכות שביתת עשור בנוסח מדויק ומנוקד בליווי ביאור קצר ושלם

  הלכות שביתת עשור בנוסח מדויק ומנוקד בליווי ביאור קצר ושלם

  מפעל משנה תורה | תשרי תשע"ה
  undefined
  רביבים

  חולים, מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים

  חולה חייב לצום כל עוד אין סכנה שהצום יסכן את חייו * מוטב שהחולה יישאר במיטתו ויצום משיבוא לבית הכנסת וייאלץ לשבור את הצום * באילו תנאים מותר לחולה לבלוע כדורים ביום הכיפורים * מי שהצום מסכן את חייו חייב לאכול, אך אין להפריז בחששות רחוקים * גם אכילה לשיעורים אסורה מן התורה, ואין להתירה אלא לחולה שהצום מסוכן לו * המצב הבריאותי היום טוב מבעבר, ולכן גם בימינו מעוברות ומיניקות חייבות לצום, מלבד במקרים מיוחדים ובהוראת רופא ירא שמיים

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  1:04
  יום כיפור

  תענית יום הכיפורים

  מדוע מתענים ביום כיפור? דיני הצום. איזה חולה נחשב כחולה מסוכן שפטור מהצום, ולאיזה חולה מותר להשתמש באמצעים המקילים עליו את הצום - כגון אכילה לשיעורים? הסברת גדר יולדת ומניקה, מתי פטורה מהצום ומתי חייבת לצום. איזה סוג נעליים מותר או אסור לנעול ביום כיפור? האיסור לנעול סנדלי 'שורש'. דיני סיכה בבושם ביום כיפור.

  הרב אליעזר מלמד | ז' תשרי תשע"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il