הראי"ה בפרשה

שילוח השעיר לעזאזל - יניקת כוחות הרע מהטוב

גליון 380

גליון 380

הרב אמציה ברקוביץ | ניסן תשע"ט