ספרי ר' צדוק הכהן מלובלין

המיוחדות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה

רסיסי לילה נ"ו

כל החגים נכתבו בתורה ועניינם היה בגשמיות, כלומר הורדת השכינה לארץ. מבחינה זו, פורים נמצא באמצע, וחנוכה הוא לגמרי נס ברוחניות. זהו ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אולם, גם נס חנוכה נכתב בסופו של דבר, כי תורה שבעל פה גם כן נכתבה. מדוע יש עניין לערוך סעודה בחנוכה?

הרב יהודה מלמד | ב' טבת תשע"ד