אמור

כח הדיבור ומעלת הכהנים

לפרשת אמור

בתחילת הפרשה מופיע הציווי "אמור ואמרת". מה המיוחד שבפתיחה משונה זו, שלא נאמר בה "וידבר ה'", וכד'?? ; מהו כוחו של כח הדיבור, וכיצד הוא מתבטא בפרשתינו??

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אייר תשס"ג