שיחות לשלשת השבועות

משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב

החטא שחטאו ישראל שבגינו חרב המקדש היה מסוים מדוע אם כן העונש כפול? וכן מדוע הנחמה היא כפולה ואינה מתאימה למה שעשו?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ה