בהר

הנושא המרכזי של ספר ויקרא – הקדושה

פרשיות בהר בחוקותי עוסקות בשמיטת הארץ ויובל ומסתיימות בעניין של הר סיני, ושאר ספר ויקרא עוסק באוהל מועד, וזה תמוה! ועניין זה בא ללמדנו שבארץ ישראל יש את הקדושה הכי גבוהה שקבועה וקיימת ולא תלויה בשום גורם, וספר ויקרא מלמדנו על 3 קדושות שקיימות: קדושת האדם, קדושת הזמן, וקדושת המקום.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | תשס"ו