נשא

'השקיפה ממעון קדשך' לכהנים מדוע ולמה?

בפרשתנו נאמר: "דבר אל אהרון כה תברכו את בני ישראל, יברכך ה' וישמרך וגו'", ומנהג הכהנים לאחר סיום הברכה, להוסיף תפילה מן הפסוקים בפרשת כי תבוא. "השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו ארץ זבת חלב ודבש". וצריך ביאור מדוע תוספת התפילה הזו באה דווקא לאחר ברכת כהנים.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל