שלח לך

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

הרב איתן מינקוב | סיון תשפ"א