שלח לך

חטא המרגלים

א.מספר במדבר משמע שה' אומר למשה לשלוח את המרגלים ואילו מספר דברים משמע שהדרישה באה מהעם! ב.התורה מעידה על המרגלים שהם היו כשרים אז איך הם נכשלו? ג.ה' הבטיח שא"י טובה אז מדוע צריך מרגלים? ד.מדוע הביאו אשכול ענבים? ה.מה קרה שכל העדה היתה לא בסדר חוץ מיהושע וכלב?

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י"ז סיון תשס"ח