שלח לך

ארץ ישראל על פי הנהגת הטבע

המרגלים – גדולי ישראל היו כיצד הביאו את דיבת הארץ וכפרו בטובת המקום? מדוע מוזכרת מצוות ציצית בסוף הפרשה? ומה הקשר שלה לעניין המרגלים?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | סיוון תשס"ד