הלכות כלליות

סוכה גזולה ודין 'מצוה הבאה בעבירה'

מבאר ארבעה הסברים בראשונים לשאלה: מדוע יש צורך בלימוד מיוחד לפסול סוכה גזולה, כשיש הכלל הידוע: "מצוה הבאה בעבירה". ומתוך כך מבאר חילוקים מיוחדים בראשונים בגדר מצוה הבאה בעבירה, בשיטת רש"י – ההבדל שבין מצות לולב למצות סוכה. למאירי – ההבדל היסודי שישנו, לדעתו, בין מצוות לולב ומצה וכיו"ב, לבין מצוות סוכה ושופר וכיו"ב. ולתוספות – את ההבדל שבין לולב של אשירה לבין איסור נעבד לע"ז, והחילוק, לשיטתו, שבין לולב הגזול ללולב של אשירה.

הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשס"ט