הלכות כלליות

מצטער פטור מן הסוכה

קושיית העונג יו"ט על הרמ"א ושני תירוצים עפ"י הגר"א והט"ז.

הרב חיים כץ | טז' תשרי תשס"ט