סוכה

גשם בסוכה

משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו-תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כח עמוד ב

הרב משה פנחס ליפשיץ | תשרי תשע"ד