הלכות כלליות

הקבלת פני רבו והושענות

בית מדרש ג. אסף | תשרי תשע"ו