מטות

נדרים ותנאי בני גד ובני ראובן

הרב אליהו ברין | תמוז תשע"ב