תורה והלכות ציבור

הרבנים ומקומם במאבק ציבורי

חובת פוסקי הלכות להורות הלכה בעניינים ציבוריים; מדרגות בפסיקה - מי רשאי לפסוק בענייני כלל ישראל; פסק הלכה בעניין סירוב פקודה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשס"ה