ואתחנן

משה רבינו וארץ ישראל

תפקידו של משה לעומת תפקידו של יוסף; מדוע ביקש משה להכנס לארץ? מעלתה של ארץ ישראל; אימתי יבוא משה לארץ?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ג