עקב

החסד לאוהבי ה'

מדוע הקב"ה נותן שכר בצורת חסד ולא כי מגיע למקיימי המצווה; ברכת האבות לעומת ברכת בלעם; השכר בעולם הזה לעומת השכר בעולם הבא.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ב