תרומה

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

א. התכלית של השראת השכינה במשכן היא השראת השכינה בליבו של כל אדם מישראל ב. משה - מלמעלה למטה, אהרון - מלמטה למעלה ג. ללא אהבת חינם אין מקום להשראת שכינה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל